De statuten

Verbroedering

Art 1 : Benaming.

Op 24 april 2001 is de verbroedering van de Belgische Mirage 5 piloten opgericht, bekend onder de naam « MIRAGE V PILOTS ASSOCIATION als "Feitelijke Vereniging". De stichtende leden zijn : Cis AERTS, Michel AUDRIT, Marie-Jeanne BOULARD, Pierre CORNUT, Paul DECLERCK, Chris DE MUNTER, Marcel DE PETTER, Jean-Claude KAISIN, Théophile LAPORTE, Luc MERCIER, Gilbert MULLENDERS, Pros PAESSENS, Paul RORIVE, Jean-Pol SPARENBERG en Georges TRANSON.

Art 2 : Zetel.

De zetel is gevestigd in BELGIË op de vliegbasis te FLORENNES.

Art 3 : Doel van de verbroedering. De verbroedering streeft vooral volgende doelstellingen na :

 1. Nauwere vriend- en broederschap scheppen tussen al diegenen die betrokken waren bij de operaties van de Belgische Mirage 5.
 2. Het behoud van het historisch patrimonium met betrekking tot de episode "Mirage 5" in België bevorderen.
 3. De leden op de hoogte houden van de evolutie bij de Luchtmacht.
 4. De solidariteit bevorderen tussen de leden, teneinde hun een onderlinge bijstand, binnen haar mogelijkheden te kunnen verzekeren.

Leden

Art 4 : Leden.

De hoedanigheid van de leden wordt bepaald als volgt :

 1. Effectieve leden : alle Belgische piloten die geregistreerd werden als solo op Mirage 5 en in geval van overlijden, hun rechtstreekse belanghebbenden.
 2. Toegevoegde leden : technisch - of steunpersoneel dat betrokken was bij de operaties Mirage 5.
 3. Steunende leden : alle personen die de vereniging uit sympathie wensen te steunen.
 4. Ereleden : verdienstelijke personen die minstens door twee effectieve leden worden voorgedragen en door een meerderheid van 2/3 van de Raad van bestuur worden aanvaard.

Art 5 : Weigering / uitsluiting.

De Raad van bestuur kan de kandidatuur van een lid weigeren of een lid uitsluiten op basis van erge feiten of overtreding van deze statuten. Een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de Raad van bestuur is vereist.

Art 6 : Rechten en plichten.

Bij zijn aansluiting erkent het lid zich gebonden door dit reglement en aanvaardt de doelstellingen ervan. Alle effectieve leden zijn gelijk ongeacht hun graad. De regels van welvoeglijkheid zullen echter in acht genomen worden. Slechts de effectieve leden zijn verkiesbaar en hebben een stemrecht. Ieder lid kan voorstellen doen aan de Raad van bestuur.

Art 7 : Bijdragen.

Het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Raad van bestuur vóór 1 januari. Het lid dient het bepaalde bijdrage vóór 1 maart te betalen.

Organisatie

Art 8 : De Algemene Vergadering (AV).

De AV wordt samengesteld door de effectieve leden. Zij oefent haar controle uit door de verkiezing van de Raad van bestuur. Zij kan de verbroedering ontbinden. Zij vergadert op bijeenroeping van de Raad van bestuur of op aanvraag van 50% van zijn leden om de leden van de Raad van bestuur aan te duiden. Elk effectief lid heeft recht op één stem.

Art 9 : De Raad van bestuur ( RB )

 1. De RB is samengesteld uit minimum vijf en max 15 bestuurders, verkozen door de AV tussen de effectieve leden. Hun mandaat geldt voor een periode van 3 jaar, is herverkiesbaar en onbezoldigd.
 2. De RB benoemt onder zijn leden: (1) de voorzitter (2) de ondervoorzitter (3)de secretaris (4)de penningmeester (5)de adjunct secretaris(sen)
 3. De RB voert de beslissingen van de AV uit, doet het dagelijks bestuur en stelt een aantal comités aan in functie van de noodwendigheden.
 4. De RB heeft de meest uitgebreide bevoegdheden aangaande administratie en beheer van de vereniging. Hij vertegenwoordigt haar in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten, dadingen aangaan, verwerven, ruilen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, hypotheek nemen, leningen afsluiten, huurcontracten van welke duur ook afsluiten, legaten, subsidies, schenkingen bijdragen en overdrachten aanvaarden, zowel van privé personen als van officiële instanties, aan alle rechten verzaken, ondernemingscontracten goedkeuren en afsluiten, subrogaties en borgsommen goedkeuren en aanvaarden, alle machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn, de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder, vonnissen uitvoeren, samenwerkingsakkoorden afsluiten en auteursrechten doen betalen voor zijn producties.
 5. De RB vergadert minstens één maal per trimester, op aanvraag van de voorzitter of op gezamenlijke vraag van 1/3 van de bestuurders.
 6. Om geldig te stemmen is de aanwezigheid van de helft plus één lid vereist.
 7. Beslissingen worden goedgekeurd bij enkelvoudige meerderheid van de aanwezigen (de voorzitter neemt niet deel aan de stemming). Een bestuurder kan een mandaat geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één enkel mandaat ontvangen.
 8. In geval van gelijkheid van de stemmen beslist de voorzitter.
 9. De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Tegenover de vereniging blijven ze echter verantwoordelijk voor hun daden.
 10. De RB stelt het inwendig reglement van de verbroedering op.

Opdracht van de leden van de RB

Art 10 : De voorzitter.

De voorzitter waakt over de goede werking van de vereniging. Hij coördineert de verschillende organen teneinde tot de beste mogelijke samenwerking te komen in de schoot van de RB. Hij zit alle vergaderingen voor en stelt het dagorde ervan op.

Art 11 : De onder-voorzitter.

Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Dit houdt in dat hij zich voortdurend op de hoogte houdt van de lopende zaken in het bijzonder qua administratie en financies.

Art 12 : De secretaris.

Is belast met de administratie van de verbroedering. Hij is belast met de officiële briefwisseling, houdt de ledenlijst bij en woont alle vergaderingen bij waarvan hij de verslagen opstelt.

Hij neemt akte van de beraadslagingen van de verschillende vergaderingen en laat deze tegentekenen door twee bestuurders.

Art 13 : De penningmeester.

Is belast met het financieel beheer van de verbroedering volgens de onderrichtingen van de RB Dit houdt in :

Art 14 : De adjunct-secretaris.

Vervangt de secretaris bij dienst afwezigheid en helpt hem bij zijn taken.

Art 15 : Ontslag van een bestuurder.

De bestuurder die zijn taak, niet meer kan uitoefenen richt een ontslagbrief aan de voorzitter.

Een beheerder die zonder geldige reden drie maal achtereenvolgens afwezig is op een der vergaderingen wordt geacht ontslag te nemen.